ដាណេ

Daneh

Daneh is a university graduate and assistant manager at a large company in Phnom Penh. But not too long ago at the onset of the global pandemic, she was ready to drop out of school. She hurried through the days doing assignments, attending online courses, and studying, then spent her nights working to support her […]

និកា

Nika

We met Nika in 2016 when she was enrolled into our education scholarship program. She was an outstanding and confident student who worked very hard at both school and home. However, the unstable income of the family kept her situation fragile and vulnerable to extreme poverty. Nika never gave up on her dreams and graduated […]

កិច្ចសហប្រត្តិការយុវជនសម្រាប់កម្ពុជាកាន់តែមានសុវត្ថិភាព

Youth Collaborating For a Safer Cambodia

In September, 20 of AusCam’s sisterhood of change agents and 20 students from Temple Christian College joined forces this weekend, working together to create the guidance for a computer literacy course that equips young women to run campaigns. They spent a full day together, connecting, team building and working. The highlight of the day was […]

ក្មេងស្រីសកល មេរ៉ូតី និងម៉ារីហ្សា ដឹកនាំពិភពលោករបស់យើង

Mearodey & Mariza Global Girls Leading our World

មៀរ៉ូតី មានអាយុ 17 ឆ្នាំ ដឹកនាំក្រុមមួយដែលមានសមាជិកប្រាំមួយនាក់ ដែលមានឈ្មោះថា 'ក្មេងស្រីសម្រាប់សុវត្ថិភាពអនឡាញ' គឺជាក្រុមស្ត្រីវ័យក្មេងមួយដែលកំពុងផ្សាយទៅកាន់ក្មេងស្រីរាប់ពាន់នាក់ តាមរយៈការបង្កើត វីដេអូលើកកំពស់ការយល់ដឹង រូបភាពផ្សព្វផ្សាយយុទ្ធនាការ និងសំណួរចម្លើយអនឡាញ។