បញ្ចប់ការជួញដូរ មុនពេល
វាចាប់ផ្តើម

បំពាក់បំប៉ន និងផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់ក្មេងស្រី និងស្ត្រីវ័យក្មេងដើម្បីពួកគេ
អាចត្រូវបានការពារ និងមានសុវត្ថិភាព។

គម្រោងសេរីភាព AusCam គឺជាអង្គការប្រឆាំងការជួយដូរអន្តរជាតិមួយ ដែលការពារក្មេងស្រីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីការរំលោភបំពាន។ ពិសេសជាងនេះ យើងកំណត់អត្តសញ្ញាណក្មេងស្រីដែលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពហានិភ័យខ្ពស់ ផ្តល់ការការពារ/កិច្ចអន្តរាគមន៍បន្ទាន់ និងបន្ទាប់មកវិនិយោគពេញទំហឹងលើការអប់រំ និងសមត្ថភាពដើម្បីកែប្រែសហគមន៍របស់ពួកគេ។

ពេលនេះ ក្មេងស្រីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងការគំរាមកំហែងថ្មីនិងដែលកំពុងមានការរីកដុះដាល
យ៉ាងឆាប់រហ័ស។ ការបំពានផ្លូវភេទកុមារតាមអនឡាញ (OCSE) ត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានផលជះដោយផ្ទាល់
ចំនួន 11% លើកុមារកម្ពុជា ជីវិតប្រមាណជា 160,000 ដែលត្រូវបាន
រងទុក្ខ និងបំផ្លាញជារៀងរាល់ឆ្នាំ ហើយចំនួននេះគឺកំពុងកើនឡើងទ្វេរដង។

ទស្សនវិស័យរបស់យើងគឺសម្រាប់ ក្មេងស្រីទាំងអស់ នៅគ្រប់ទិសទី ដើម្បីទទួលបានសេរីភាពពីការជួញដូរ និងការកេងប្រវ័ញ្ច។

យើងសម្រេចបេសកកម្មនេះតាមរយៈ៖

AusCam Protection
AusCam Empowerment
Career Development

មានក្មេងស្រីនៅប្រទេសកម្ពុជាច្រើននាក់ណាស់ បានក្លាយជាជនរងគ្រោះនៃការរំលោភបំពានដែលអាចត្រូវបានការពារ។ នេះគឺជាមូលហេតុដែល AusCam ការពារអ្នកដែលស្ថិតក្នុងហានិភ័យខ្ពស់ទាំងអស់នោះតាមរយៈការបង្កើតបាននូវទីកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ពួកគេ ដើម្បីរាយការណ៍អំពីវិបត្តិ ទទួលបានជំនួយ និងទទួលអារម្មណ៍ថាមានអំណាច។

ដើមឡើយ យើងបានធ្វើការក្នុងសាលារៀន និងសហគមន៍ក្នុងតំបន់ ប៉ុន្តែបរិបទកំពុងមានការផ្លាស់ប្តូរ ហើយពេលនេះ យើងត្រូវការឱ្យមានសុវត្តិភាពតាមអនឡាញ។ ដូច្នេះ យើងមានការផ្តោតអារម្មណ៍ជាថ្មី។

យើងបង្ការការបំពានផ្លូវភេទតាមរយៈការកំណត់អត្តសញ្ញាណក្មេងស្រីដែលស្ថិតក្នុងហានិភ័យខ្ពស់ ផ្តល់កិច្ចអន្តរាគមន៍លើវិបត្តិ ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពងាយរងគ្រោះរបស់ពួកគេ និងបន្ទាប់មកជួយពួកគេ បង្កើតជំនាញ ទំនុកចិត្ត និងភាពធន់សម្រាប់អនាគត។

គាំទ្រដល់ក្មេងស្រីដើម្បីពួកគេក្លាយជាស្ត្រីវ័យក្មេងដែលធ្វើកិច្ចការ ដ៏អស្ចារ្យ

ម្នាក់ឯង យើងមិនអាចបញ្ឈប់ជំនន់នៃការបំពាន និងផលប៉ះពាល់ដ៏មហន្តរាយដែលវាមានលើជីវិតរបស់ក្មេងស្រីបានឡើយ។ ប៉ុន្តែ ដោយមានការគាំទ្ររបស់អ្នក យើងនឹងអភិវឌ្ឍ និងបង្កើនការផ្សារភ្ជាប់ ភាពក្លាហាន និងភាពច្នៃប្រឌិតរបស់ស្ត្រីវ័យក្មេងត្រូវបានបំពាក់បំប៉ន ឱ្យទៅជាភ្នាក់ងារដើម្បីការផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់ស្ត្រី ដើម្បីលើកកំពស់ការយល់ដឹង បង្កើតយុទ្ធនាការ និងការតស៊ូមតិសម្រាប់សុវត្ថិភាព។

មានតែជាមួយនឹងសំឡេងពីមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ ជួបជាមួយក្មេងស្រីរាប់ពាន់នាក់ និងអំពាវនាវឱ្យពួកគេការពារយ៉ាងសកម្មដល់ខ្លួនឯង និងសហគមន៍របស់ពួកគេទេ ទើបអាចយកឈ្នះលើការគំរាមកំហែងនេះបាន។

រឿងរ៉ាវដែលមានអត្ថន័យសំខាន់

ជួបជាមួយ ស្រីនាង ដែលជាសិស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមសិស្សរបស់យើងដែលបានបញ្ចប់ថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យ។ នៅពេលដែលយើងបានជួបស្រីនាងជាលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ 2014 នាងបានឆ្លងកាត់ភាពប្រឈមជាច្រើន ហើយថ្បិតជីវិតរបស់នាងលំបាកក៏ពិតមែន តែនាង

ក្មេងស្រីម្នាក់ៗ ដែលយើងបានធ្វើការជាមួយគឺសុទ្ធតែមានលក្ខណៈពិសេសរៀងខ្លួន ដូច្នេះ កិច្ចការរបស់យើងត្រូវតែមានលក្ខណៈពិសេសដូចគ្នាដែរ។ យើងជឿជាក់ក្នុងការគាំទ្រជាបុគ្គល ហើយយើងប្តេជ្ញាចិត្ត

ដាណេគឺជានិសិត្សបញ្ចប់ថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យ និងជាជំនួយការអ្នកគ្រប់គ្រងមួយរូបក្នុងក្រុមហ៊ុនដ៏ធំមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ។ ប៉ុន្តែ រយៈពេលមិនយូរប៉ុន្មានដែលបានកន្លង នៅពេលចាប់ផ្តើម

ការណ៍នេះអាចសម្រេចទៅបានដោយសារដៃគូដែលនៅទូទាំងពិភពលោករបស់យើង។