យើងចង់ឱ្យក្មេងស្រីទាំងអស់ ពីគ្រប់ទិសទី រួចផុតពីការជួញដូរ និងការកេងប្រវ័ញ្ច។

បេសកកម្មរបស់យើង

បញ្ចប់ការជួញដូរ និងការកេងប្រវ័ញ្ចមុនពេលដែលវាកើតឡើង តាមរយៈការការពារក្មេងស្រី ជាពិសេសក្មេងដែលស្ថិតក្នុងហានិភ័យខ្ពស់

ទស្សនៈវិស័យរបស់យើង

សម្រាប់ក្មេងស្រីទាំងអស់ មកពីគ្រប់ទិសទី ដើម្បីរួចផុតពីការជួញដូរ និងការកេងប្រវ័ញ្ច

ចំណុចផ្តោតសំខាន់របស់យើង

ដើម្បីកសាងភាពធន់ បំពាក់បំប៉ន និងផ្តល់សិទ្ធអំណាចដល់ក្មេងស្រី និងស្ត្រីវ័យក្មេងដើម្បីពួកគេអាចត្រូវបានការពារ និងបង្ការពីការបំពានផ្លូវភេទកុមារតាមអនឡាញ (OCSE)

វិធីដែលយើងអនុវត្ត

តាមរយៈកម្មវិធីស្នូលទាំងបីរបស់យើង គឺការការពារ ការផ្តល់សិទ្ធិ អំណាច ការអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ និងការប្រមូលផ្តុំភ្នាក់នៃការផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់ស្ត្រី

កម្មវិធីរបស់យើង

protection

ការការពារ

យើងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្ញើសារបន្ទាន់ 24 ម៉ោង កម្មវិធី chatbot បណ្តាញសង្គម និងបរិក្ខាឆ្លើយតប និងវាយតម្លៃហានិភ័យ។ ទាំងនេះគឺជួយយើងដើម្បី កំណត់អត្តសញ្ញាណ និងគាំទ្រដល់អ្នកដែលរួចផុត ការកេងប្រវ័ញ្ច លប់បំបាត់ឧបករណ៍កេងប្រវ័ញ្ចចេញពីគេហទំព័រ និងផ្តល់កិច្ចអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយវិបត្តិដូចជា៖
• ការប្រឹិក្សាយោបល់
• ការថែទាំផ្នែកសុខាភិបាល
• ជំនួយផ្នែកច្បាប់

ការផ្តល់សិទ្ធិអំណាច

យើងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងយ៉ាងស្អិតជាមួយក្មេងស្រីដើម្បីការពារពីការបំពានដោយពាក្យសម្តី៖
• ការស្គាល់ខ្លួនឯង
• ទំនុកចិត្ត
• ភាពធន់
• ជំនាញតស៊ូមតិ
ក្មេងស្រី និងស្ត្រីវ័យក្មេងផ្លាស់ប្តូរខ្លួនពីភាពងាយរងគ្រោះក្នុង ហានិភ័យ ក្លាយទៅជា មានភាពធន់ និង មានសិទ្ធិអំណាច ដែលជួយពួកគេគ្រប់គ្រងស្ថានការណ៍ដែលគ្រោះថ្នាក់ប្រកបដោយសក្តានុពល។

career-development

ការអភិវឌ្ឍន៏ជំនាញ

ស្ថិតក្នុងហានិភ័យ ក្មេងស្រីទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់ផ្នែកអប់រំ និងអាហារូបករណ៍ ដើម្បីពួកគេអាច៖
• រៀនសូត្រនៅសាលា
• ទទួលបានការប្រឹក្សាការងារ និងការចូលធ្វើការងារ
• សិក្សាថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យ និងរៀនជំនាញវិជ្ជាជីវៈ
យើងតាមដានពួកគេ ជាមួយនឹងការផ្តល់ប្រឹក្សា និងការគ្រប់គ្រងករណីបន្តបន្ទាប់។

auscam-hero-girl-icon

ភាពជាបងប្អូនស្រី

ភ្នាក់ងារដើម្បីការផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់ស្ត្រីគឺជាចលនាសង្គមមួយដែលក្មេងស្រី និងស្ត្រីវ័យក្មេងទទួលបានសិទ្ធិអំណាចដើម្បីការការពារពីការកេងប្រវ័ញ្ចនៅពេលដែលពួកគេ៖
• ដឹកនាំក្រុមធ្វើយុទ្ធនាការ
• ដឹកនាំអ្នកស្រាវជ្រាវពលរដ្ឋ
• អ្នកបង្ហាត់បង្ហាញតគ្នា
• តស៊ូមតិសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធ
ភ្នាក់ងារដើម្បីការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះ រួមផ្សំគ្នារវាងសំឡេង និងឥទ្ធិពលរបស់ពួកគេដើម្បីបង្ការការកេងប្រវ័ញ្ច ក្នុងលក្ខណៈដែលពួកគេបង្កើននូវទំហ៊ំ ភាពច្នៃប្រឌិត និងផះជះ។