ការស្រាវជ្រាវការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទតាមអ៊ីនធឺណិត

បុគ្គលិករបស់យើងបន្តធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចំណេះដឹងរបស់ពួកគេតាមរយៈការស្រាវជ្រាវលើការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទតាមអ៊ីនធឺណិតដែលជាមធ្យោបាយនៃការកែលម្អវិធីសាស្រ្តរបស់យើងចំពោះបេសកកម្មរបស់យើងចំពោះ 'ការបញ្ចប់ការជួញដូរមុនពេលវាចាប់ផ្តើម' ។

Understanding Online Child Sexual Exploitation

បច្ចេកវិទ្យាទាក់ទាញយើងឱ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធ ប៉ុន្តែបង្កើតឱកាសសម្រាប់ការកេងប្រវ័ញ្ចលើអ៊ីនធឺណិត

Disrupting Harm Auscam Freedom Project
រូបភាព៖ យូនីសេហ្វ

ភាពជឿនលឿននៃបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ដូចជា អ៊ីនធឺណែត និងឧបករណ៍ទំនាក់ទំនងឌីជីថល បានជំរុញឱ្យមានការរីកចម្រើននៃការងារនយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម ដែលនាំឱ្យប្រទេសកម្ពុជាខិតទៅជិតប្រទេសក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក ជាពិសេសធ្វើឱ្យកុមារមានភាពងាយស្រួលក្នុងការទំនាក់ទំនង ស្រាវជ្រាវ​ និងចូលរួមក្នុងបរិយាកាសឌីជីថលសម្រាប់ជីវិត និងសិទ្ធិរបស់កុមារ។ ការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណេត និងបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលមិនត្រឹមត្រូវ បានបង្កើតការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារតាមអ៊ីនធឺណិត ដែលជាទម្រង់ថ្មីមួយដែលកំពុងរីករាលដាលនៅជុំវិញពិភពលោក រួមទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ។

សូមជ្រើសរើសពីក្នុងបញ្ជីដើម្បីបង្ហាញ។