កិច្ចសហប្រត្តិការយុវជនសម្រាប់កម្ពុជាកាន់តែមានសុវត្ថិភាព

Youth Collaborating For a Safer Cambodia

នៅក្នុងខែកញ្ញា ភ្នាក់ងារស្ត្រីសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូររបស់ AusCam និងសិស្សានុស្សចំនួន 20 នាក់ពីសាកលវិទ្យាល័យ Christian Temple បានចូលរួមគ្នាជាកម្លាំង នៅចុងសប្តាហ៍នេះ ធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីបង្កើតការណែនាំសម្រាប់វគ្គសិក្សាចំណេះដឹងផ្នែកកុំព្យូទ័រ ដែលបំពាក់ដល់ស្រ្តីដើម្បីធ្វើយុទ្ធនាការ។

ពួកគេចំណាយពេលពេញមួយថ្ងៃជាមួយគ្នា ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង និងបង្កើតក្រុម និងធ្វើការងារ។ ចំណុចសំខាន់នៃថ្ងៃនេះគឺជាការធ្វើការជាមួយគ្នាក្នុងក្រុមតូចៗដែលបញ្ចូលជាមួយនឹងវគ្គបង្រៀនកុំព្យូទ័រ hackathon។ លើសពីនេះ ក្រុមផ្សេងៗគ្នាបានចែករំលែកបទពិសោធន៍ និងមេរៀនពីសកម្មភាពសេវាសហគមន៍ ហើយយើងឃើញថាពួកគេពិតជាបានជំរុញទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមក។ មានរឿងមួយដែលពិតជាមានឥទ្ធិពល នោះគឺសេចក្តីសង្ឃឹម និងការលំបាកក្នុងការប្រមូលភ្នាក់ងារសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរវ័យក្មេង និងមានឆន្ទៈដើម្បីធ្វើការរួមគ្នា និងរកឱ្យឃើញមធ្យោបាយដែលពួកគេអាចបង្កើតឱ្យមានផលជះកាន់តែច្រើនសម្រាប់អនាគត។

វាគឺជាថ្ងៃមួយដែលពោរពេញទៅដោយការចងចាំ និងបទពិសោធន៍ ការបណ្តុះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការផ្លាស់ប្តូរចំណេះដឹងពីសំណាក់អ្នកចូលរួម។ វាក៏មានភាពរីករាយផងដែរ សូរសំឡេងនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលយុវជនបានបង្កើតឡើង គឺបានបង្ហាញសាច់រឿងមួយនៃការចូលរួមចម្រុះវប្បធម៌ ការយកឈ្នះលើឧបស័ក្គភាសា (អរគុណដល់ Google Translate) និងការរៀនសូត្រពីរបៀបដែលទាំងអស់គ្នា យើងគឺកាន់តែឆ្លាត និងកាន់តែប្រកបដោយបញ្ញា។

ចែករំលែកការផ្សាយ

ការផ្សាយដែលទាក់ទង

ស្រីនាង

Meet Sreyneang.. One of our University Graduates! When we first met Sreyneang in 2014 she faced many challenges and although life was

នាថ

ក្មេងស្រីម្នាក់ៗ ដែលយើងបានធ្វើការជាមួយគឺសុទ្ធតែមានលក្ខណៈពិសេសរៀងខ្លួន ដូច្នេះ កិច្ចការរបស់យើងត្រូវតែមានលក្ខណៈពិសេសដូចគ្នាដែរ។ យើងជឿជាក់ក្នុងការគាំទ្រជាបុគ្គល ហើយយើង

ដាណេ

ដាណេគឺជានិសិត្សបញ្ចប់ថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យ និងជាជំនួយការអ្នកគ្រប់គ្រងមួយរូបក្នុងក្រុមហ៊ុនដ៏ធំមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ។ ប៉ុន្តែ រយៈពេលមិនយូរប៉ុន្មានដែលបានកន្លង នៅពេលចាប់ផ្តើម